THÔNG BÁO Về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu

07/12/2018 08:00

  

THÔNG BÁO
Về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty Cổ phần
Thủy điện Thác Mơ sở hữu  

Lúc 16h00 ngày 05/12/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu, không có nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký. Theo Thông báo số 912 ngày 05/12/2018 của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư và Điều 16 Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 990/QĐ-TMHPC-TCKT ngày 26/11/2018 của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma