HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

29/05/2019 16:31

HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Căn cứ theo Quyết định số 170/QĐ-SGDHCM ngày 15 tháng 05 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  04 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

 03 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

   0 NĐT

Tổ chức trong nước:

  01 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

   0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    4.209.800 cổ phần

Cá nhân trong nước:  

2.812.200 cổ phần

Cá nhân nước ngoài: 

              0 cổ phần

Tổ chức trong nước:

1.397.600 cổ phần

Tổ chức nước ngoài:    

              0 cổ phần

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma