TNW: Quyết định Hội đồng quản trị về việc quy định giá bán nước sạch

12/02/2019 16:56

TNW: Quyết định Hội đồng quản trị về việc quy định giá bán nước sạch

.

Tài liệu đính kèm:
1.TNW_2019.2.12_278ff99_383._QD_ve_viec_phe_duyet_gia_ban_nuoc_sach_cua_Cong_ty_CPNS_Thai_Nguyen.pdf
2.TNW_2019.2.12_5804c05_08._QD_ve_viec_quy_dinh_gia_ban_nuoc_sach_cua_CTy_CPNS_TN_cho_cac_doi_tuong_SXKD_DV_tren_dia_ban_thuoc_tinh_TN.pdf

HNX

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma