Từ 15/02, không còn mức sàn với phí môi giới của CTCK

04/01/2019 15:30

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán (CTCK), ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán.

Từ 15/02, không còn mức sàn với phí môi giới của CTCK

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán (CTCK), ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán.

Thông tư được ban hành thay thế Thông tư số 242/2016/TT-BTC quy định mức giá tối đa, khung giá quy định đối với các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Dựa theo đó các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm: Các tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam), ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá kèm theo Thông tư, các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019. Các biểu giá dịch vụ đối với các công ty chứng khoán được quy định cụ thể như sau:

Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch): Tối đa 0.5% giá trị giao dịch. Trước đó, theo Thông tư số 242/2016/TT-BTC thì biểu giá tối thiểu là 0.15% và tối đa là 0.5%.

Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết/đăng ký giao dịch, chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp bán (thoái) phần vốn của nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước qua hệ thống giao dịch của SGDCK: Tối đa 0.03% giá trị giao dịch và tối đa không quá 3 tỷ đồng/01 lần giao dịch/01 tổ chức bán (thoái) vốn, mức giá trên chưa bao gồm khoản tiền mà công ty chứng khoán nộp cho Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định. Trường hợp đặc biệt mà chi phí cung cấp dịch vụ vượt mức tối đa, các đơn vị báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật liên quan.

Giá dịch vụ bảo lãnh phát hành khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Từ 0.5% đến 2% tổng giá trị bảo lãnh phát hành đối với cổ phiếu

Giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai: Tối đa 15,000 đồng/Hợp đồng tương lai chỉ số, Tối đa 25,000 đồng/Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (các mức giá trên chưa bao gồm khoản tiền giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản lý vị thế, dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ mà công ty chứng khoán nộp cho Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định).

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thong tu 1282018-TT BTC.doc

Chí Kiên

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma