Thông báo về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu

04/01/2019 13:00

    

THÔNG BÁO
Về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh  cổ phần theo lô của
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu  

Lúc 16h00 ngày 03/01/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu, không có nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký. 

Căn cứ theo Thông báo số 08/TMHPC-TCKT ngày 04/01/2019 của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư V/v thông báo nhà đầu tư tham gia thẩm định năng lực để cạnh tranh mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ và quy định tại Điều 16 Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu, ban hành kèm Quyết định số 597/2018/QĐ-DAS ngày 27/12/2018 của Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thì đợt chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức.

Ban tổ chức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo.

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma