Biểu phí dịch vụ

  

Dịch vụ

Mức phí

  1. Tài khoản giao dịch chứng khoán

  Mở tài khoản

  Miễn phí

  Duy trì tài khoản

  Miễn phí

  In sao kê tài khoản

  Miễn phí

  Chuyển tiền ra bên ngoài

  Theo biểu phí của Ngân hàng Đông Á và BIDV

  Chuyển tiền mua chứng khoán phát hành thêm

  Miễn phí

  Xác nhận số dư tài khoản

  Miễn phí

  2. Phí giao dịch

  Gói ưu đãi Đệ Nhất

  0,1%

  Gói ưu đãi Thịnh Vượng

  0,12% 

  Gói ưu đãi Hạnh Phúc

  0,15%

  2.1 Giao dịch trái phiếu

  0,1 - 0,15%

  2.2 Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ    

  Giao dịch tại sàn

  Từ 0,1% đến 0,15%

  Giao dịch Online

  Từ 0,1% đến 0,15%

  3. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

  Từ 0,033% đến 0,038%

  Phí ứng trước rút

  0,038%

  Phí ứng trước mua lại chứng khoán

  0,033%

  4. Dịch vụ xác nhận thông tin khách hàng

  Giấy xác nhận thông tin số dư tài khoản chứng khoán

  100,000 VNĐ / 1 lần xác nhận

  Giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

  1.Đối với nhà đầu tư cá nhân: 100.000/ 01 lần xác nhận
  2 Đối với nhà đầu tư tổ chức: 500.000/ 01 lần xác nhận

  5. Phí lưu ký

  Tái lưu ký

  Miễn phí

  Trái phiếu niêm yết

  0,2đ/TP, Công cụ nợ/tháng, tối đa 2.000.000đ/tháng/mã

  Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ

  0,27đ/CP, CCQ/tháng cho đến tháng 06/2021 cho đến khi có thông báo mới

  Phí chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch của SGDCK

  Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán

  Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).

  Chuyển nhượng quyền sở hữu sàn đại chúng chưa niêm yết

  Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).

  Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

  Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).

  Chuyển nhượng theo yêu cầu

  Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).

  Phí khác

  Phí chuyển khoản chứng khoán/tất toán TK

 0,3đ/CP/1 lần chuyển khoản (tối thiểu 100.000 VNĐ) cho đến tháng 06/2021 cho đến khi có thông báo mới

  Phí quản lý phong toả/giải toả theo yêu cầu

 200.000 đồng/ 1 lần thực hiện

  Phí chuyển nhượng quyền mua

  100.000 đồng/ 1 hồ sơ thực hiện và thuế theo quy định hiện hành

  Phí rút chứng khoán

  100.000 đồng/ 1 mã chứng khoán

 

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma