Dịch vụ Lưu ký chứng khoán và Quản lý sổ cổ đông

     

  DỊCH VỤ QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG CHÍNH TẠI DAS

  • Quản lý danh sách cổ đông.
  • Chuẩn bị danh sách cổ đông cho các sự kiện doanh nghiệp.
  • Quản lý việc thực hiện các sự kiện doanh nghiệp.
  • Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu.
  • Thực hiện các báo cáo theo quy định Lưu ký chứng khoán khi cổ phiếu được niêm yết.

  DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI DAS

  • Quản lý đầy đủ và chính xác thông tin của mỗi cổ đông.
  • Giám sát tất cả các giao dịch và hoạt động mua bán cổ phiếu của cổ đông.
  • Phân tích biến động vốn tại một số thời điểm nhất định.
  • Hoạt động hiệu quả và giảm chi phí quản lý.

  DANH SÁCH TỔ CHỨC PHÁT HÀNH BAO GỒM:

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma