Ngân hàng đầu tư

DAS cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho mọi loại hình doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm các dịch vụ tiêu biểu như:

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp


DAS tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phân tích, đánh giá và thực hiện tái cấu trúc tài chính, nâng cao năng lực quản trị tài chính nhằm đảm bảo tình hình tài chính hiệu quả và lành mạnh. Cụ thể: 
 • Tư vấn tái cơ cấu các nguồn lực tài chính: tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu nguồn tài trợ (vốn & nợ) bao gồm các phương án huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn theo chiến lược trung và dài hạn cũng như trong các giai đoạn cụ thể của từng doanh nghiệp;
 • Tái cấu trúc bộ máy tài chính: hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh cơ cấu bộ máy tài chính và kế toán thông qua việc tái bố trí phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa hai bộ phận Tài Chính và Kế Toán;
 • Tư vấn quản lý rủi ro về tài chính: hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp trong việc xây dựng các quy trình đánh giá và quản lý rủi ro về tài chính thông qua việc nhận diện và phân loại rủi ro; tính toán cân nhắc các mức độ rủi ro và mức độ chịu đựng tổn thất khi rủi ro xảy ra; áp dụng các chính sách, công cụ phòng chống thích hợp với từng loại rủi ro; và  theo dõi, đánh giá, điều chỉnh các phương pháp nếu cần thiết.

Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp


DAS cung cấp dịch vụ tư  vấn cổ phần hóa cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân v.v. Để thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa và hạn chế tối đa ảnh hưởng từ quá trình chuyển đổi tới các hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ chuyên viên của DAS sẽ phối kết hợp với Doanh nghiệp nhằm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch cổ phần cho đến hoàn tất đăng ký kinh doanh với hình thức công ty cổ phần thông qua các bước sau: 
 • Xây dựng lộ trình cổ phần hóa;
 • Định giá doanh nghiệp;
 • Xây dựng phương án cổ phần hóa;
 • IPO - Tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 • Tổ chức đại hội cổ đông thành lập;
 • Đăng ký kinh doanh với hình thức công ty cổ phần.

Dịch vụ định giá doanh nghiệp và chứng khoán


DAS cung cấp dịch vụ này cho các nhàu đầu tư có nhu cầu mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hoặc cho doanh nghiệp có kế họach tái cấu trúc doanh nghiệp, cổ phần hóa, phát hành hoặc niêm yết chứng khoán, v.v. 

Với vai trò của một đơn vị có chức năng định giá cùng với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, DAS sẽ thầm định, đánh giá và đưa ra mức giá chứng khoán hoặc doanh nghiệp hợp lý và phù hợp với các chuẩn mực định giá.
 
Trong năm 2013, DAS là công ty chứng khoán duy nhất được Bộ tài chính cấp cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo Quyết định số 3216/QĐ-BTC ngày 21/12/2012.

 

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp


Với dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp, DAS tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh các cơ chế chính sách, thông qua rà soát, hợp lý hóa từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định.

Bên cạnh đó, DAS sẽ tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình hoạt động và quản trị; giúp doanh nghiệp xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định điều chỉnh hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát,…; tư vấn Quy trình công bố thông tin đại chúng; tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông phù hợp quy định pháp luật cũng như đặc thù, quy mô doanh nghiệp.

 

Dịch vụ M&A (tư vấn mua bán/ sáp nhập doanh nghiệp)


Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư đạt được mục tiêu M&A một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của DAS sẽ giúp đỡ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí không cần thiết và đưa ra phương thức phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp. 

DAS sẽ cùng cung cấp các dịch vụ: 
 • Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng thâu tóm/sáp nhập (chọn công ty mục tiêu);
 • Khảo sát và xác định giá trị của công ty mục tiêu để đưa ra mức giá hợp lý cho tổ chức thâu tóm;
 • Tư vấn, cân nhắc Luật cạnh tranh và các quy định pháp lý khác có liên quan;
 • Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán/sáp nhập (lựa chọn phương thức thanh toán);
 • Tư vấn lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp để ghi nhận vụ sáp nhập;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan;
 • Tư vấn tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp sau khi M&A.

Dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán huy động vốn cho doanh nghiệp


DAS cung cấp dịch vụ phát hành chứng khoán huy động vốn thông qua thực hiện tái cấu trúc vốn, xác định nhu cầu hợp lý và xây dựng phương án phát hành (bao gồm cả phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ), định giá và lập hồ sơ đăng ký phát hành.

DAS sẽ kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi giai đoạn của quá trình phát hành chứng khoán để huy động vốn như: tư vấn xác định mức vốn hợp lý; tư vấn lựa chọn phương án phát hành và giá chứng khoán phát hành; tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược; tư vấn xây dựng Bản cáo bạch; và thực hiện thủ tục phát hành chứng khoán,v.v.

 

Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán


Với dịch vụ bảo lãnh phát hành, DAS hỗ trợ tổ chức phát hành hoàn tất các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán; nhận bảo lãnh bán toàn bộ hoặc một phần giá trị chứng khoán phát hành đảm bảo cho phương án phát hành thành công. Để thực hiện dịch vụ bảo lãnh phát hành, DAS sẽ phối kết hợp với tổ chức phát hành thực hiện các công việc như:
 • Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Xác định mức giá phát hành;
 • Tư vấn hồ sơ xin phép phát hành trình lên cơ quan có thẩm quyền;
 • Quảng bá, tổ chức các chương trình Roadshow giới thiệu về đợt phát hành;
 • Tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược;
 • Tổ chức đấu giá trực tuyến (on-line) toàn quốc (nếu cần).

Dịch vụ tổ chức bán đấu giá chứng khoán


Dịch vụ tổ chức bán đấu giá chứng khoán được DAS cung cấp cho các doanh nghiệp trong trường hợp phát hành chứng khoán nhằm huy động vốn cho doanh nghiệp hoặc trường hợp chào bán phần vốn của của chủ sở hữu. Với dịch vụ này, DAS sẽ là đơn vị tài chính trung gian chịu trách nhịệm tổ chức và thực hiện bán đấu giá chứng khoán cho doanh nghiệp thực hiện các công việc như: Lập phương án chào bán; Xây dựng bản cáo bạch và quy chế bán đấu giá để công bố thông tin; tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư; tổ chức nhận đăng ký, thu tiền đặt cọc; tổ chức cuộc bán đấu giá, thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư chuyển về cho doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu.
 

Dịch vụ tư vấn đăng ký niêm yết chứng khoán


Với dịch vụ này, DAS sẽ tư vấn cho doanh nghiệp trong việc điều chỉnh cơ cấu vốn phù hợp; chuẩn hóa các điều kiện niêm yết chứng khoán theo quy định đối với Sở giao dịch chứng khoán; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp cho phù hợp với quy định pháp luật cũng như quy định đối với công ty niêm yết; xác định giá chứng khoán niêm yết; xây dựng Bản cáo bạch; chuẩn bị các hồ sơ tài liệu để đăng ký niêm yết; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết sau khi được cấp phép. Tư vấn, xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị công ty theo quy định;v.v.

Ngoài ra, DAS còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết đối với chứng khoán của khách hàng trên thị trường thông qua các nghiệp vụ nhằm bình ổn giá chứng khoán, tạo niềm  tin vững chắc của nhà đầu tư đối với chứng khoán của doanh nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp phù hợp đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết ví dụ như: hỗ trợ công bố thông tin; tư vấn tổ chức đại hội cổ đông; xây dựng các quy chế, quy định quản trị doanh,v.v.

 

Dịch vụ thu xếp vốn và các dịch vụ tài chính khác


Với thế mạnh của một hệ thống tài chính gồm Ngân hàng – Chứng khoán – Quản lý quỹ, DAS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư tiếp cận các nguồn vốn một cách hiệu quả với chi phí hợp lý. Ngoài ra, DAS còn cung cấp các dịch vụ tài chính khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp và các nhà đầu tư. 
 

Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ ngân hàng đầu tư của DAS: 

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma