ĐIỀU KIỆN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

I. Dịch vụ: GIẤY XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP (NĐTCKCN)

  • - Phạm vị áp dụng: Tất cả khách hàng cá nhân và tổ chức.
  • - Tiêu chí: Nhà đầu tư thực hiện mua trái phiếu riêng lẻ phải có giấy xác định NĐTCKCN
  • - Liên hệ với nhân viên chăm sóc tài khoản hoặc đến trực tiếp DAS
  • - Phí dịch vụ: 100.000 vnd/ 1 lần đối với khách hàng cá nhân

                     500.000 vnd/1 lần đối với khách hàng tổ chức

                          (gồm bản Tiếng Việt, Tiếng Anh)

  • - Thông tin chi tiết về Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp “ NĐTCKCN”:

Loại
khách hàng

Loại NĐTCKCN

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

HIỆU LỰC

Tổ chức

☐ Tổ chức tài chính

(Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác.

 Có giá trị trong vòng 01 năm kể từ ngày được xác nhận NĐTCKCN.

 

☐ Tổ chức niêm yết/Tổ chức đăng ký giao dịch

   Quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.

 

Có giá trị trong vòng 01 năm kể từ ngày được xác nhận NĐTCKCN.

☐ Công ty có vốn điều lệ đã góp > 100 tỷ đồng và không là tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.

 

Có giá trị trong vòng 01 năm kể từ ngày được xác nhận NĐTCKCN

Cá nhân

☐ Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.

 

   Có giá trị trong vòng 01 năm kể từ ngày được xác nhận NĐTCKCN.

☐ Nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch ≥ 02 tỷ đồng.

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, được xác định bằng giá thị trường bình quân trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

 

   Có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận NĐTCKCN

☐ Thu nhập chịu thuế năm gần nhất ≥ 01 tỷ đồng.

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

   Có giá trị trong vòng 01 năm kể từ ngày được xác nhận NĐTCKCN.

 
II. Hình thức nhận giấy xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  • - Nhận trực tiếp tại DAS.
  • - Gửi xác nhận về địa chỉ khách hàng đã nêu tại Mục I. Thông tin khách hàng (Biểu mẫu) hoặc địa chỉ mà Quý khách hàng yêu cầu.
  • - Liên hệ với nhân viên chăm sóc tài khoản.
III. Download biểu mẫu:

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma