Danh mục cổ phiếu ngày 21/02/2019

21/02/2019 08:30

  • - Danh mục thị trường hằng ngày gồm các cổ phiếu: PVS, GAS, GEX, LHG, HPG, PVB, HVN, FPT, DQC, PC1, BMP, DHC và GMD.
  • - Danh mục cổ phiếu hưởng cổ tức hoặc giá trị theo NET CASH và NET WORKING: WCS, CTD, NTC, MH3, HAT, ABC, NDN, CCI, AAM, NAV, DXP, HHS, PVB và VTK

Tải danh mục ngày 21/02/2019 (tại đây).

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma