Cho vay tái cấp vốn 16.000 tỉ đồng để người sử dụng lao động trả lương

29/04/2020 14:20

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc do đại dịch COVID-19.

Cho vay tái cấp vốn 16.000 tỉ đồng để người sử dụng lao động trả lương

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc do đại dịch COVID-19.

Dự kiến cho doanh nghiệp vay 16.000 tỉ đồng trả lương người lao động. Ảnh: Ngọc Thắng

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. NHNN tái cấp vốn số tiền 16.000 tỉ đồng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm và quá hạn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội, Vụ Chính sách tiền tệ đầu mối trình Thống đốc NHNN có Quyết định tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền tối đa theo quy định. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tái cấp vốn, Sở Giao dịch NHNN và Ngân hàng Chính sách xã hội ký hợp đồng nguyên tắc về tái cấp vốn.

Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc về tái cấp vốn và danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ngân hàng Chính sách xã hội gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính giấy đề nghị giải ngân tái cấp vốn đến Sở giao dịch NHNN. Trong thời gian tối đa 3 ngày kể từ ngày nhận được giấy đề nghị giải ngân tái cấp vốn, Sở Giao dịch NHNN ký khế ước nhận nợ và giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho NHNN từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn. Trường hợp đến hết ngày 31.7.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết tiền vay tái cấp vốn theo quy định thì chậm nhất ngày 15.8.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả NHNN số tiền vay tái cấp vốn không giải ngân hết.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ từ người sử dụng lao động trong tháng để trả trước hạn nợ vay tái cấp vốn NHNN. Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho người sử dụng lao động vay từ nguồn vay tái cấp vốn theo khế ước nhận nợ nào thì trả nợ vay tái cấp vốn theo khế ước nhận nợ đó.

Thanh Xuân

Thanh niên

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma